Chứng khoán và doanh nghiệp

Trang chủ » Lĩnh vực hoạt động » Chứng khoán và doanh nghiệp

Dịch vụ pháp lý về Chứng Khoán và Doanh Nghiệp của HVP Lawyer gồm:

  • Thực hiện các thủ tục về thành lập doanh nghiệp, liên doanh, liên kết, hợp nhất, sáp nhập, mua lại, chia tách và giải thể doanh nghiệp;
  • Cung cấp dịch vụ đại diện cho cổ đông, mua bán, chuyển nhượng, cổ phần, cổ phiếu và vốn góp;
  • Cung cấp các ý kiến và tư vấn pháp lý;
  • Thực hiện các thủ tục cho việc phát hành chứng khoán, và làm dịch vụ đại lý tài sản bảo đảm;
  • Lập báo cáo thẩm định chi tiết pháp lý, v.v..
Hiện bình luận