Hợp đồng và giải quyết tranh chấp

Trang chủ » Lĩnh vực hoạt động » Hợp đồng và giải quyết tranh chấp

Dịch vụ pháp lý về Hợp đồng và Giải quyết tranh chấp của HVP Lawyer gồm:

  • Soạn thảo, tra soát các loại hợp đồng;
  • Thương lượng, đàm phán, ký kết hợp đồng và giải quyết tranh chấp;
  • Đại diện cho khách hàng trước tòa án và cơ quan trọng tài;
  • Tham gia tố tụng để bảo vệ các quyền và lợi ích cho khách hàng.
Hiện bình luận