Thu xếp vốn

Trang chủ » Lĩnh vực hoạt động » Thu xếp vốn

Dịch vụ pháp lý về Thu Xếp Vốn của HVP Lawyer gồm:

  • Lập phương án, dự án và hồ sơ vay vốn;
  • Tìm kiếm và thu xếp vốn từ các nguồn vốn góp, vốn đầu tư, vốn vay, vốn ủy thác, tiền ứng trước và  phát hành chứng khoán;
  • Soạn thảo các hợp đồng tín dụng, hợp đồng đồng tài trợ vốn, thỏa thuận góp vốn, liên doanh;
  • Liên hệ làm việc với quỹ đầu tư, ngân hàng, tổ chức tài chính và các đơn vị khác để có được nguồn vốn;
  • Thực hiện dịch vụ ý kiến pháp lý và đại lý tài sản bảo đảm cho các đợt phát hành chứng khoán.
Hiện bình luận