Ngân hàng

Trang chủ » Lĩnh vực hoạt động » Ngân hàng

Dịch vụ pháp lý về Ngân hàng của HVP Lawyer gồm:

  • Soạn thảo, tra soát các hợp đồng cho vay hợp vốn, hợp đồng đồng tài trợ, các loại hợp đồng cấp tín dụng khác và các hợp đồng bảo đảm;
  • Làm Luật sư chỉ định thường xuyên theo danh mục (Panel Solicitor);
  • Thực hiện các thủ tục thành lập, đăng ký kinh doanh, các thủ tục triển khai hoạt động, các giấy phép con cho từng nghiệp vụ ngân hàng;
  • Soạn thảo, tra soát các quy định và quy trình hoạt động nội bộ ngân hàng;
  • Xử lý và thu hồi nợ;
  • Đưa ra các ý kiến tư vấn pháp lý;
  • Tham gia tố tụng trong các vụ án, v.v..
Hiện bình luận