Đầu tư và M&A

Trang chủ » Lĩnh vực hoạt động » Đầu tư và M&A

Dịch vụ pháp lý về Đầu tư và M&A của HVP Lawyer gồm:

  • Tư vấn và cung cấp các ý kiến pháp lý;
  • Thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư, thanh lý và chuyển nhượng;
  • Tìm kiếm các công ty mục tiêu và địa điểm thực hiện dự án;
  • Lập báo cáo thẩm định chi tiết về pháp lý;
  • Soạn thảo các hợp đồng liên doanh, liên kết, hợp tác, góp vốn và mua bán cổ phần;
  • Đại diện phần vốn góp cho khách hàng trong công ty, v.v..
Hiện bình luận